Stany

Debata nad raportem o stanie gminy Bojanów za 2019 rok

Drukuj

Wójt Gminy Bojanów  na podstawie art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z  art. 15 zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) przedstawia Radzie Gminy  raport o stanie, który obejmuje jego działalność w 2019 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Mając na uwadze ww. przepisy prawa informuję, iż w debacie nad Raportem o stanie Gminy Bojanów za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Bojanów.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Bojanów odbędzie się 25 czerwca 2020 r.  o godzinie 9.00 w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2020 r. (środa ), do godziny 15.30  w Sekretariacie Urzędu Gminy Bojanów. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej www.bojanow.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Bojanów.

Zarządzenie Nr 41.pdf

Raport o stanie Gminy Bojanów.pdf

Zgłoszenie mieszkańca do debaty nad raportem o stanie Gminy Bojanów.doc