Stany

Debata nad raportem o stanie gminy Bojanów za 2018 rok

Drukuj

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustawodawca wprowadził do prawa samorządowego nową instytucję. Jest nią Raport o stanie gminy, który po raz pierwszy opracowywany jest w roku bieżącym i odnosi się do roku 2018. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy Raport o stanie gminy. Obligatoryjnym elementem procesu jest podejście partycypacyjne i obligatoryjna organizacja i przeprowadzenie debaty nad Raportem o stanie gminy. Mając na uwadze ww. przepisy prawa informuję, iż w debacie nad Raportem o stanie Gminy Bojanów za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Bojanów.  Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Bojanów odbędzie się 19 czerwca 2019 r. o godzinie 10.30 w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 18 czerwca 2019 r. (wtorek ), do godziny 15.30 w Sekretariacie Urzędu Gminy Bojanów. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej www.bojanow.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Bojanów.

Zarządzenie Nr 55/2019.pdf

Raport o stanie Gminy.pdf

Zgłoszenie mieszkańca do debaty nad raportem o stanie Gminy Bojanów.doc