Artykuły

Transmisje Sesji Rady Gminy Bojanów

Drukuj

Archiwalne transmisje Sesji Rady Gminy:

Link do Archiwum Transmisji

Transmisja na żywo:

Link do Transmisji Online

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
NAGRYWANIE SESJI RADY GMINY BOJANÓW

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w trakcie sesji Rady Gminy Bojanów jest Wójt Gminy Bojanów z siedzibą w Urzędzie Gminy Bojanów dane kontaktowe:

2. Powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 15 870 83 26 wew. 32.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Administratora wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a także zadań wynikających z innych ustaw, porozumień zawartych przez Gminę z organami administracji rządowej i samorządowej.
4. Dane osobowe Administrator może przekazać upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne celem realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy o samorządzie gminnym zgodnie, z którym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, oraz art. 11b ust. 2 ww. ustawy zgodnie z którym, każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji, wstępu na sesje rady gminy, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Ograniczenia powyższego mogą wynikać z ustaw szczególnych. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bojanów.
6. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych każdy ma:

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas niezbędny do realizacji zadań Administratora zgodnie z ich celem, a po tym czasie przez okres realizacji obowiązku archiwizacyjnego.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.