Artykuły

Debata nad raportem o stanie gminy Bojanów za 2020 rok

Drukuj

Wójt Gminy Bojanów na podstawie art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy, który obejmuje jego działalność w 2020 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Mając na uwadze ww. przepisy prawa informuję, iż w debacie nad Raportem o stanie Gminy Bojanów za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Bojanów.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Bojanów odbędzie się 30 czerwca 2021 r. o godzinie 10.00 w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29 czerwca 2021 r. (wtorek), do godziny 15.30 w Sekretariacie Urzędu Gminy Bojanów. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej www.bojanow.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Bojanów.

Zarządzenie Nr 37/2021.pdf

Raport o Stanie Gminy 2020.pdf

Zgłoszenie mieszkańca do debaty nad raportem o stanie Ggminy Bojanów.doc