Rozmiar czcionki
en hu pl

Logo Unia


Dzisiaj jest: 5 Grudnia 2021    |    Imieniny: Krystyna, Sabina, Norbert
Vinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo Slider
 
 
Archiwum Aktualności Uncategorised
 
 

Zdjęcia

Zdjęcia przed realizacją

P1180152

P1180235

Zdjęcia po realizacji

Termomodernizacja budynkw_1

Termomodernizacja budynkw_2

Realizacja projektu

ROK 2010

05.02.2010 r. złożenie wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I - VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013, oś priorytetowa 2 – Infrastruktura techniczna, działanie 2.2 – Infrastruktura energetyczna

17.07.2010 r. uzyskanie pozwolenia na przebudowę instalacji ciepłej wody użytkowej, montaż kolektorów słonecznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej na działce nr ewid. 1527/4 w Bojanowie.

17.07.2010r. uzyskanie pozwolenia na przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, montaż termostatycznych zaworów, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej na działce nr ewid. 3494/1 w Stanach.

27.10.2010r. podpisanie umowy z Zarządem Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków dwóch szkół podstawowych Gminy Bojanów w miejscowościach Stany i Bojanów w drodze termomodernizacji budynków" na kwotę 500 000,00 PLN finansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 co stanowi 55,27% wartości wszystkich środków kwalifikowanych w projekcie, przy całkowitej wartości projektu 904 681,47 PLN.

ROK 2011

21.01.2011 r. wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków dwóch szkół podstawowych Gminy Bojanów w miejscowościach Stany i Bojanów".

15.02.2011 r. ogłoszenie wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZPB.271.0.2011.

04.03.2011 r. podpisanie umowy na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków dwóch szkół podstawowych Gminy Bojanów w miejscowościach Stany i Bojanów" pomiędzy Gminą Bojanów reprezentowaną przez Wójta Gminy Bojanów – Sławomira Serafina oraz Skarbnika Gminy Bojanów – Janinę Lisiczkę a Panią Anetą Guźda prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Aneta Guźda Firma Handlowo – Usługowa „WIKI" z siedzibą Kosowy 110, 36 – 107.

11.03.2011r. przekazanie placu budowy Wykonawcy. Firma Handlowo – Usługowa „WIKI" rozpoczęła prace termomodernizacyjne równolegle na obu budynkach szkół podstawowych w Bojanowie i Stanach.

09.06.2011r. Aneta Guźda prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Aneta Guźda Firma Handlowo – Usługowa „WIKI" złożyła oświadczenie o zakończeniu robót na obu budynkach wykonywanych w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków dwóch szkół podstawowych w miejscowości Stany i Bojanów w drodze termomodernizacji".

08.07.2011r. odbiór końcowy inwestycji. Przedsięwzięcie zostało odebrane przez Komisję odbiorową powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Bojanów nr _33_2011 z dnia 15.06.2011r, w składzie:

 • Agnieszka Szczęch – Kierownik RiR,
 • Janusz Żołyniak – Inspektor ds. budownictwa,
 • Leszek Mach – Kierownik GZUK,
 • Mirosław Muniak – Kierownik Budowy,
 • Zbigniew Konopka – Inspektor Nadzoru
 • Danuta Tofilska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bojanowie
 • Bożena Sałęga – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stanach.

Zadnie zostało odebrane bez usterek. Wykonawca przedstawił wszystkie dokumenty niezbędne do całkowitego zakończenia realizowanej inwestycji.

11.08.2011r. Gmina Bojanów złożyła wniosek i płatność końcową. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w dniu 02.11.2011r.

Wartość projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków dwóch Szkół Podstawowych Gminy Bojanów w miejscowości Stany i Bojanów w drodze termomodernizacji budynków" wynosi:

Ogółem: 785.934,08 PLN

Dofinansowanie: 55,27%

Wartość dofinansowania: 417.792,37 PL

Cel projektu

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Bojanów. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizacje następujących celów szczegółowych:

 • zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację budynków szkół podstawowych,
 • zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków oraz ciepłej wody użytkowej w wyniku termomodernizacji budynków,
 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w wyniku termomodernizacji budynków,
 • zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł poprzez montaż kolektorów słonecznych w jednym z budynków szkół podstawowych.

Cele niniejszego projektu sa spójne z celem Osi priorytetowej 2. Infrastruktura energetycznej działanie 2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, który brzmi: "Poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej ".

Realizacja projektu odpowiada również celom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, który zakłada poprawę dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez realizacje przedsięwzięć w sferze komunikacyjnej i energetycznej.

Ponadto projekt jest zgodny ze strategią Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - Obszar strategiczny 2 Infrastruktura techniczna Priorytet 3 "Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu" Kierunek działania 4: Racjonalizacja zużycia energii cieplnej i ograniczenie „niskiej emisji" poprzez termorenowację budynków użyteczności publicznej.

Podstawowe założenie projektu tj. podniesienie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej odpowiada strategii działań w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska zawartej w Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2008-2011, z uwzględnieniem lat 2012-2015.- cel 7.5. Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych i energooszczędność – Priorytet 4.

Projekt jest również spójny z celem strategicznym VI Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, Program 2 – Zapewnienie czystości środowiska naturalnego Strategii Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego oraz z celem strategicznym Rozwój infrastruktury wpływający na polepszenie jakości życia mieszkańców oraz ochronę środowiska naturalnego w obszarze III Infrastruktura techniczna i ekologiczna Strategii Rozwoju Gminy Bojanów na lata 2008-2015.

Opis projektu

Podstawowym problemem uzasadniającym realizację projektu jest słaba ochrona cieplna budynków szkół podstawowych Gminy Bojanów w miejscowościach Stany i Bojanów, która generuje wysokie koszty energii. Zapotrzebowanie na energię w skali roku na oba budynki wynosi 952,50 MWh/rok i stanowi poważne obciążenie dla budżetu Gminy Bojanów. Tak wysokie koszty energii są wynikiem jej nadmiernego zużycia. Budynki szkół podstawowych objęte niniejszym projektem nie posiadają dostatecznej izolacji termicznej, a straty ciepła przez przegrody są duże. Energochłonność budynków szkół podstawowych wynika z niskiej izolacji cieplnej przegród zewnętrznych tj. ścian, stropodachów, starej stolarki drzwiowej oraz niewłaściwej regulacji systemu grzewczego. Podjęte przez Gminę Bojanów starania w celu realizacji projektu dotyczącego termomodernizacji budynków podyktowane są koniecznością zmiany opisanego stanu rzeczy.

Przedsięwzięcie to poprawi efektywność energetyczną, warunki użytkowania i konserwacji budynków, jak również przyczyni sie do ochrony środowiska poprzez ograniczenie niskiej emisji gazów cieplarnianych, co leży w interesie wszystkich mieszkańców gminy Bojanów.

Wśród podejmowanych działań w ramach realizacji projektu przewidziano:

 • etap przygotowawczy (działanie 1 Przygotowanie projektu – I kwartał 2009 r. I i II kwartał 2010 r.) w którym zaplanowano opracowanie: audytów energetycznych, studium wykonalności projektu oraz dokumentacji projektowej;
 • część właściwa (działanie 2: Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bojanowie oraz Szkoły Podstawowej w Stanach I, II, III kwartał 2011 r.), które bezpośrednio wpłynie na osiągniecie założonego celu, poprzedzona wcześniejszym wyborem Wykonawcy robót w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. (03.01.2011 r.);
 • działania promocyjne, które prowadzone będą przez pół roku (I, II i III kwartał 2011 r.)

Szczegółowy zakres prac do wykonania w ramach termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bojanowie obejmuje:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem- pow. 866,07 m 2,
 • ocieplenie ścian cokołu, piwnic styropianem- pow. 483,59 m 2,
 • ocieplenie stropu pod dachem styropianem- pow.795,39 m2,
 • wymianę starych okien zewnętrznych na nowe okna z nawiewnikami higrosterowalnymi - pow. 217,67 m 2,
 • wymiana starych drzwi zewnętrznych na nowe - pow. 7,50 m 2,
 • montaż 10 szt. kolektorów słonecznych o pow. jednego panelu 2,05 m 2 do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej (zakładany roczny uzysk energetyczny z zestawu kolektorów wynosi: 10,25 MWh/rok).

Zakładana ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu w budynku wyniesie 208,691 MWh/rok ,co w przeliczeniu na koszty energii da roczną oszczędność w wysokości 36 486,72 PLN.

W budynku Szkoły Podstawowej w Stanach termomodernizacja zakłada:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem na powierzchni 1.230,54 m 2
 • ocieplenie stropodachu wełna mineralna na powierzchni 740,04 m 2
 • ocieplenie stropodachu płytami styropapy pow. 339,19 m 2
 • wymiana starych okien zewnętrznych na nowe okna z nawiewnikami higrosterowalnymi o pow. 187,70
 • wymianę starych drzwi zewnętrznych na nowe o pow. 10,90 m 2
 • montaż termostatycznych zaworów przy grzejnikach oraz dostosowanie instalacji poprzez regulacje do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło– szt. 170.

Zakładana ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu w budynku wyniesie 176,40 MWH/rok, co w przeliczeniu na koszty energii daje roczną oszczędność w wysokości 31 213,29 PLN.

Zatem suma zaoszczędzonej energii dla obu budynków szkół w wyniku realizacji projektu wyniesie 385,09 MWh/rok, co łącznie w przeliczeniu na oszczędność finansową do kwotę 67 700,00 PLN.

Wybór rodzaju usprawnień termomodernizacyjnych w budynkach dwóch szkół podstawowych objętych projektem został dokonany w oparciu o ocenę stanu technicznego budynków, obliczonych strat ciepła w budynkach oraz możliwości i sposobu poprawy stanu istniejącego. Określenie zaś optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dokonano poprzez określenie optymalnego oporu cieplnego dla każdego usprawnienia dot. zmniejszenia strat ciepła oraz zestawienia optymalnych usprawnień w kolejności rosnącej wg wartości prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT) charakteryzujące każde usprawnienie oraz nakłady finansowe.Na podstawie dokonanej analizy jako optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynkach szkół wybrano w/w zakres rzeczowy projektu jako spełniający warunki ustawowe co do oszczędności zapotrzebowania na ciepło.

Realizacja projektu

2010 ROK

Marzec - kwiecień 2010 – prace przygotowawcze dotyczące realizacji projektu :Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bojanów", w tym pracowanie założeń merytorycznych oraz koncepcji technicznej budowy infrastruktury transmisji danych oraz dostępu do Internetu dla Gminy Bojanów, a także opracowanie analizy ekonomiczno – finansowej.

14.05.2010r. – złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bojanów do Władzi Wdrażającej Programy Europejskie.

2011 ROK

08.02.2011r. – informacja z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie o pozytywnym zweryfikowaniu złożonego wniosku o dofinansowanie.

14.02.2010r. – podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bojanów" pomiędzy Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II Stopnia reprezentowaną przez Dyrektora – Grażynę Węclewską a Gminą Bojanów reprezentowaną przez Wójta Gminy Bojanów – Sławomira Serafina i Skarbnika Gminy Bojanów – Janinę Lesiczka.

08.04.2011r. – rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bojanów".

02.05.2011r. – ogłoszenie wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia nr ZPB.271.6.2011.

20.05.2011r. – podpisanie umowy na realizację inwestycji pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bojanów" pomiędzy firmą STIMO Niedzielski sp. j. z siedzibą ul. Powstańców Warszawskich 13, 38 – 400 Krosno a Gminą Bojanów reprezentowaną przez Wójta Gminy Bojanów – Sławomira Serafina i Skarbnika Gminy Bojanów – Janinę Lesiczka.

27.05.2011r. – przekazanie wykonawcy terenu budowy i rozpoczęcie budowy infrastruktury sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Bojanów, a także realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu na terenie Gminy Bojanów".

27.09.2011r. – odbiór I etapu realizowanego przedsięwzięcia, w którego zakres wchodziło:

 • Prace przygotowawcze,
 • Budowa masztów teletechnicznych,
 • Budowa węzłów dystrybucyjnych i punktów dostępowych.

Odbioru dokonała Komisja Odbiorowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Bojanów nr 69_2011 z dnia 26.09.2011r. w sprawie powołania Komisji Odbioru dla inwestycji pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bojanów" w składzie Zofia Długosz – Kierownik budowy, Piotr Długosz – Pełnomocnik firmy STIMO Niedzielski sp. j., Leszek Zygarowicz – Pracownik firmy STIMO Niedzielski sp. j., Agnieszka Szczęch – Kierownik RiR – Przewodniczący Komisji, Janusz Żołyniak – Inspektor ds. budownictwa, Marcin Kowal – Informatyk UG. W czasie odbioru Komisja nie stwierdziła żadnych usterek.

10.10.2011r. – rozpoczęcie realizacji szkoleń dotyczących obsługi Internetu oraz zestawów komputerowych. Szkolenia trwały do 04.11.2011r. W szkoleniach udział wzięło 100 osób które otrzymają darmowy dostęp do Internetu w ramach realizowanego projektu.9. 30.11.2011r. – zawiadomienie wystosowane przez firmę STIMO Niedzielski sp. j. o zakończeniu realizacji budowy infrastruktury sieci szerokopasmowej i możliwości wyznaczenia przez Inwestora terminu odbioru zakończonych prac.

14.12.2011r. – odbiór prac przewidzianych harmonogramem prac Wykonawcy. Odbioru dokonała Komisja Odbiorowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Bojanów nr 69_2011 z dnia 26.09.2011r. w sprawie powołania Komisji Odbioru dla inwestycji pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bojanów" w składzie Zofia Długosz – Kierownik budowy, Piotr Długosz – Pełnomocnik firmy STIMO Niedzielski sp. j., Leszek Zygarowicz – Pracownik firmy STIMO Niedzielski sp. j., Agnieszka Szczęch – Kierownik RiR – Przewodniczący Komisji, Janusz Żołyniak – Inspektor ds. budownictwa, Marcin Kowal – Informatyk UG. W zakres prac przewidzianych odbiorem weszły:

 • Budowa sieci szkieletowej,
 • Wyposażenie Głównego Węzła Dystrybucyjnego i Centrum Zarządzania Siecią, Prace uzupełniające związane z budową infrastruktury,
 • Dostawa oraz instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
 • Dostawa oraz instalacja zestawów dostępowych (odbiorczych),
 • Szkolenia dla 100 Beneficjentów końcowych projektu.

W czasie odbioru Komisja nie stwierdziła żadnych usterek.

Strona 10 z 18

 
 
 
 
1.jpg2.jpg3.jpg4.jpglasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

 • tel. (+48 15) 87 08 324,326
 • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor