Rozmiar czcionki
en hu pl

Logo Unia


Dzisiaj jest: 29 Lipca 2021    |    Imieniny: Marta, Olaf, Flora
Vinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo Slider
 
 
Uncategorised
 
 
 
 
 
 

Aktualności

Harmonogram usług psychologicznych 2021

DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZINY
CZERWIEC
04.06.2021 piątek 18:00 – 20:00
11.06.2021 piątek 18:00 – 20:00
18.06.2021 piątek 18:00 – 20:00
25.06.2021 piątek 18:00 – 20:00
LIPIEC
05.07.2021 poniedziałek 12:00 – 14:00
12.07.2021 poniedziałek 12:00 – 14:00
22.07.2021 czwartek 14:20 – 16:20
26.07.2021 poniedziałek 14:20 – 16:20
SIERPIEŃ
02.08.2021 poniedziałek 15:00 – 17:00
06.08.2021 piątek 15:00 – 17:00
20.08.2021 piątek 15:00 – 17:00
23.08.2021 poniedziałek 10.15 – 12.15

Koordynator dostępności

Informujemy, że z dniem 8 września 2020 roku na koordynatora dostępności powołano: Panią Joannę Karbarz – Górka
dane kontaktowe koordynatora:
tel. 18 870 83 26 wew. 22
e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zarzdządzenie Nr 72/2020.pdf

Plan działania.pdf

Bezpłatne porady prawne

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

porady prawne 2019

Transmisje Sesji Rady Gminy Bojanów

Archiwalne transmisje Sesji Rady Gminy:

Link do Archiwum Transmisji

Transmisja na żywo:

Link do Transmisji Online

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
NAGRYWANIE SESJI RADY GMINY BOJANÓW

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w trakcie sesji Rady Gminy Bojanów jest Wójt Gminy Bojanów z siedzibą w Urzędzie Gminy Bojanów dane kontaktowe:

 • Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37 – 433 Bojanów
 • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel. 15 870 83 26

2. Powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 15 870 83 26 wew. 32.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Administratora wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a także zadań wynikających z innych ustaw, porozumień zawartych przez Gminę z organami administracji rządowej i samorządowej.
4. Dane osobowe Administrator może przekazać upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne celem realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy o samorządzie gminnym zgodnie, z którym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, oraz art. 11b ust. 2 ww. ustawy zgodnie z którym, każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji, wstępu na sesje rady gminy, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Ograniczenia powyższego mogą wynikać z ustaw szczególnych. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bojanów.
6. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych każdy ma:

 • prawo dostępu do swoich danych;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas niezbędny do realizacji zadań Administratora zgodnie z ich celem, a po tym czasie przez okres realizacji obowiązku archiwizacyjnego.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Nieodpłatna pomoc prawna

Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), lub

Czytaj więcej...

Strategia Rozwoju Gminy Bojanów

Strategia Rozwoju Gminy Bojanów na lata 2015 - 2022

Strategia Rozwoju Gminy Bojanow.pdf

Łowisko w Stanach

lowisko Stany1

ŁOWISKO WĘDKARSKIE ”STARY ŁĘG”
W PARKU PODWORSKIM W STANACH

ŁOWISKO  TYPU  ZŁÓW I WPUŚĆ

!!!NA TERENIE ŁOWISKA OBOWIĄZUJE ZAKAZ KĄPIELI!!!

Regulamin łowiska.pdf

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W październiku 2015 roku zakończyły się prace budowlane przy budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Stanach. Realizacja zadania pozwoli na wdrożenie na obszarze naszej gminy wzorcowych rozwiązań w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. PSZOK jest miejscem gromadzenia selektywnie zebranych frakcji odpadów przed ich przekazaniem do instalacji zajmujących się ich przetworzeniem, zagospodarowaniem i odzyskiem. W ramach projektu wybudowane zostały : budynek socjalno – biurowy z częścią edukacyjną, wiata stalowa magazynowa przeznaczona na czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych i odpadów ZSEE (zamykana), wiata stalowa magazynowa mała przeznaczona na odpady, wiata stalowa magazynowa duża przeznaczona na odpady oraz garaż konstrukcji stalowej dla pojazdów obsługi PSZOK. Zakupione zostały kontenery do przechowywania odpadów oraz ciągnik z przyczepą wózek paletowy. Znajdująca się w budynku socjalno-biurowym sala edukacyjna została wyposażona w meble oraz sprzęt komputerowy i tablicę interaktywną. Zasady funkcjonowania punktu zostały określone w Regulaminie. Zgodnie z nim do PSZOKu przyjmowane są nieodpłatnie odpady komunalne pochodzące z nieruchomości z terenu gminy Bojanów, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi: papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, nieużywana odzież, tekstylia, zużyte baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, odpady niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, pozostałości po środkach ochrony roślin – przyjmowane wyłącznie w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach), żużel, popiół, odpady biodegradowalne i zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe. Poza odbiorem na miejscu prowadzona będzie również, według potrzeb, mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. W tym celu w ramach projektu został zakupiony ciągnik wraz z przyczepą. W obiekcie będzie również funkcjonowała wiata „drugie życie”, czyli miejsce gdzie sprawne jeszcze sprzęty, czy meble będą mogły znaleźć nowego właściciela. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 562 300,00 złotych.

DSC 0409 Medium

DSC 0410 Medium

DSC 0412 Medium

DSC 0414 Medium

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - PSeAP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa "Społeczeństwo informacyjne" Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Zasadniczym celem projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - PSeAP" jest udostępnienie mieszkańcom województwa podkarpackiego możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej.
W ramach projektu Gmina Bojanów otrzymała w szczególności :
serwer wraz z licencją na system operacyjny , platformę workflow (serwer), antywirus (serwer) typu A - 1 szt., sprzęt aktywny LAN Przełącznik typu A (48 portowy) - 1 szt., projekt i budowa sieci LAN - łącznie 28 gniazd, zabezpieczenie brzegu sieci i VPN typu B - 1 szt., zestawy komputerów stacjonarnych - 10 szt. , komputery przenośne (notebooki) – 2 szt. , monitory komputerowe - 10 szt., pakiet oprogramowania biurowego - 12 szt., program antywirusowy (klient) - 12 szt., urządzenie Biura Obsługi Klienta typu A - 1 szt., infomat wewnętrzny - 1 szt., infomat zewnętrzny – 1 szt., licencja Systemu Wewnętrznego Obiegu Dokumentów oraz platformy workflow - 23 szt., zestawy do podpisu cyfrowego (kwalifikowanego) - 1 szt.
Podział kosztów pomiędzy Stronami przedstawia się następująco:
- całkowity koszt realizacji Projektu przypadający na Partnera wynosi około 327.310,53 złotych brutto, w tym:
- wkład własny uznany za koszt kwalifikowany w Projekcie Partnera, w wysokości 53.006,21 złotych brutto,
- - pozostałe koszty kwalifikowane realizacji Projektu przypadające na Partnera, w wysokości 85%, pochodzą ze środków RPO WP 2007-2013 i wynoszą 272.169,34 złotych brutto.
Rezultatem sutorzenia systemu PSeAP jest uruchomienie nowoczesnej platformy teleinformatycznej, wprowadzającej nową jakość obsługi obywatela.
PSeAP oferuje mieszkańcom, przedsiębiorcom i instytucjom województwa podkarpackiego:

 • scentralizowany, bezpieczny i bezpłatny dostęp do kluczowych usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego – sprawy, które dotychczas wymagały Twojej wizyty w urzędzie, załatwisz bez wychodzenia z domu,
 • zwiększenie jakości i efektywności pracy administracji samorządowej – wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i spraw, przyspiesza i upraszcza procedury w Twoim urzędzie,
 • nowoczesną infrastrukturę informatyczną oraz forum współpracy samorządów – PSeAP stwarza warunki dla wdrażania kolejnych projektów związanych z budową społeczeństwa informacyjnego na poziomie lokalnym,
 • zwiększenie atrakcyjności regionu dla inwestorów – szybki i prosty dostęp do decyzji administracyjnych, związanych z procesami inwestycyjnymi, jest jednym z warunków rozwoju gospodarczego.

Pożyczki dla mikrofirm

Pożyczki dla mikrofirm ze wsi i miast do 40 tys. mieszkańców

Mikrofirmy 2015

Rozstrzygnięcie zamówienia dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy Bojanów w roku 2015

Rozstrzygnięcie zamówienia dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy Bojanów w roku 2015

Rozstrzygnięcie tonery.doc

Rozstrzygnięcie zamówienia dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Bojanów w roku 2015

Rozstrzygnięcie zamówienia dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Bojanów w roku 2015

Rozstrzygnięcie materiały biurowe.doc 

Przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminnej Spółdzielni GS w Bojanowie

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Bojanowie, ul. Szkolna 4, 37-433 Bojanów ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej jej własność w miejscowości Bojanów, powiat stalowowolski, ul. Szkolna 4 na którą składają się:

 • pomieszczenia biurowe o powierzchni użytkowej 135 m2
 • działka na której budynek jest posadowiony, nr ewid. 1409/6, księga Wieczysta nr TB1N/00007181/7 w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nisku o pow. 489 m2.

Wyszacowana nieruchomość po obniżonej cenie wynosi 191.600,00 złotych brutto. Słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych. Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2014 roku, o godzinie 10.00 w siedzibie Społdzielni, ul. Szkolna 4 w Bojanowie. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zawierającej:

 • cenę nabycia nieruchomości

Oferty można składać osobiście w Spółdzielni – Bojanów, ul. Szkolna 4, lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 16 września 2014 roku, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności, w tym: koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej ponosi w całości nabywca. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, z którego to tytułu oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień związanych z przetargiem udziela się pod numerem telefonu (15)8708314

Strona 1 z 6

 
 
 
 
1.jpg2.jpg3.jpg4.jpglasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

 • tel. (+48 15) 87 08 324,326
 • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor