Komunikat dla rolników dotkniętych klęskami żywiołowymi

Drukuj

W związku z występowaniem na terenie województwa podkarpackiego ulewnych deszczy, gradobić, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie, informuje, że zgodnie z art. 75 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 - rolnik, który nie był w stanie wypełnić swych zobowiązań w wyniku siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych, o których mowa w art. 31 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, zachowuje prawo do pomocy w odniesieniu do obszaru lub zwierząt kwalifikowalnych w momencie wystąpienia siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych.

Przypadki działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, określone zostały w art. 31 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 i obejmują w szczególności:
a) śmierć rolnika;
b) długookresową niezdolność rolnika do pracy;
c) poważną klęskę żywiołową w znacznym stopniu dotykającą grunty rolne gospodarstwa;
d) zniszczenie budynków inwentarskich gospodarstwa w drodze wypadku;
e) epidemię dotykającą część lub cały inwentarz rolnika.

Powyższy katalog zdarzeń, które mogą stanowić w danym przypadku działanie siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajne, jest katalogiem otwartym. Do przypadków siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności należy zaliczyć również ulewne deszcze i gradobicie.
W każdym przypadku działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa powyżej, rolnik powinien powiadomić Kierownika biura powiatowego o zaistniałych okolicznościach, w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności wraz z dowodami potwierdzającymi wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.
w przypadku ulewnych deszczy, gradobicia i podtopień w szczególności mogą być:

1) protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód;
2) dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw od jednego z tych ryzyk;
3) pisemne oświadczenia potwierdzające wystąpienie szkody w uprawach rolnych, sporządzone przez dwóch świadków, którzy nie są domownikami rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników - w przypadku gdy komisja powoływana przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, nie została powołana oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia.