Rozmiar czcionki
en hu pl

Logo Unia


Dzisiaj jest: 11 Lipca 2020    |    Imieniny: Cyprian, Olga, Benedykt
Vinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo Slider
 
 
Rolnictwo i leśnictwo Uncategorised
 
 

Zdjęcia

E-mail Drukuj

DSC 0008

Serwerownia 

DSC 0012

Maszt na budynku Urzędu Gminy

Przebieg realizacji projektu

E-mail Drukuj

2009 ROK

01.07.2009r. – złożenie wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

14.12.2009r. – podpisanie umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego o przyznaniu pomocy finansowej na realizację operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów ulica Rzeszowska i ulica Kolbuszowska" na kwotę 3.500.000,00 PLN finansowaną z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, co stanowi 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

2010 ROK

Prace przygotowawcze do realizacji operacji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów ulica Rzeszowska i ulica Kolbuszowska".

2011 ROK

04.03.2011r. – wszczęcie procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów ulica Rzeszowska i ulica Kolbuszowska".

20.04.2011r. – ogłoszenie wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZPB.271.4.2011.

06.05.2011r. – podpisanie umowy na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów ulica Rzeszowska i ulica Kolbuszowska" pomiędzy Gminą Bojanów reprezentowaną przez Wójta Gminy Bojanów Sławomira Serafina oraz Skarbnika Gminy Bojanów Janinę Lesiczka a Panem Krzysztofem Kluza prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Instalatorstwo Sanitarne, Grzewcze, Gazowe Krzysztof Kluza z siedzibą w Bukowiec 100A, 36 – 100 Kolbuszowa.

13.05.2011r. – przekazanie placu budowy wykonawcy. Firma ISGG Krzysztof Kluza rozpoczęła prace kanalizacyjne na ulicy Rzeszowskiej i ulicy Kolbuszowskiej w miejscowości Bojanów.

29.09.2011r. – odbiór etapu I nowobudowanej sieci kanalizacyjnej – ulica Rzeszowska. Do przeprowadzenia odbioru częściowego powołano Komisję Odbiorową w składzie: Leszek Mach – Kierownik GZUK – Przewodniczący Komisji, Janusz Żołyniak – Inspektor ds. budownictwa, Adam Szwed – Inspektor Nadzoru, Krzysztof Kluza – Wykonawca, Stanisław Sordoń – Kierownik budowy.

Odbiór częściowy swoim zakresem obejmował:

Sieć k-s grawitacyjna dn 200

Sieć k-s grawitacyjna dn 160

Sieć k-s ciśnieniowa dn 110

Sieć k-s ciśnieniowa dn 75

Przepompownie P7, P8 roboty sanitarne

Instalacje elektroenergetyczne przepompowni P7

Instalacje elektroenergetyczne przepompowni P8

Wykonanie zjazdów publicznych, indywidualnych oraz placów pompowni

W czasie odbioru Komisja stwierdziła, że odcinek kanalizacji sanitarnej przy ulicy Rzeszowskiej został wykonany prawidłowo z odpowiednich materiałów.

02.11.2011r. – złożenie wniosku o płatność w ramach zakończonego etapu I realizowanej inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich.

13.01.2012r. – informacja o pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku i o przyznaniu płatności na kwotę 310.399,00 PLN, stanowiącą 75% wartości odebranego etapu zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów ulica Rzeszowska i ulica Kolbuszowska".

Zakres robót

E-mail Drukuj

Działanie obejmuje swoim zakresem wykonanie robót wielobranżowych (branża sanitarna, drogowa i elektryczna). W branży elektrycznej znajdują się roboty z zakresu instalacji elektrycznej od złącza pomiarowego umieszczonego przy pompowni do pomp w zbiorniku. W branży drogowej zostały ujęte roboty związane z wykonaniem placów pompowni i zjazdów z dr. gminnych.

W branży sanitarnej zostały ujęte roboty związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej o średnicach 200,160,110,75,63

Ujęte tu zostały pompownie o nr P1 do P8 i dodatkowo pompownia przydomowa PP1 w sumie 8 szt.

W zakresie robót należy :

I. wykonać przejścia pod drogami wojewódzkimi o nr: 6 – szt.1 oraz pod niewybudowaną w miejscowości Bojanów .W tym etapie należy wykonać 2 przejścia pod drogami wojewódzkimi metodą przycisku z zastosowaniem rur osłonowych jak w projekcie wykonawczym, powiatowymi w Bojanów nie ma przejść pod drogami powiatowymi w m. Bojanów nr. 1,2,3,4,5 –szt.5 przejścia pod drogami wykonać metoda przycisku z zastosowaniem rur osłonowych jak w projekcie wykonawczym.

II. Przewierty sterowane w przy przejściu pod terenem kolejowym o nr.1.

III. Przewiert sterowany pod Starym Łęgiem o nr.15 i Łęgiem o nr.1

IV. Przewiert sterowany przy zbliżeniu do budynku mieszkalnego przy ul. Kolbuszowskiej

Należy również uwzględnić sposób zabezpieczenia przejść przez rowy z zastosowaniem rur osłonowych stalowych zamontowanych na przewodach kanalizacji sanitarnej z oznaczeniem miejsca przejścia przez rów zgodnie z decyzją pozwolenia wodno – prawnego dotyczącego przejść pod ciekami. W m. Bojanów należy wykonać ok. 2 przejść. Należy wykonać zjazdy do pompowni i wybrukować place pompowni z jej ogrodzeniem i doprowadzeniem energii elektrycznej do zasilenia pomp i oświetlenia placu w zakresie zgodnie z projektem wykonawczym. Należy również odtworzyć drogi w miejscach gdzie kanalizacja prowadzona będzie w drogach.

Zdjęcia

E-mail Drukuj

Zdjęcia przed realizacją

P1180152

P1180235

Zdjęcia po realizacji

Termomodernizacja budynkw_1

Termomodernizacja budynkw_2

Realizacja projektu

E-mail Drukuj

ROK 2010

05.02.2010 r. złożenie wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I - VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013, oś priorytetowa 2 – Infrastruktura techniczna, działanie 2.2 – Infrastruktura energetyczna

17.07.2010 r. uzyskanie pozwolenia na przebudowę instalacji ciepłej wody użytkowej, montaż kolektorów słonecznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej na działce nr ewid. 1527/4 w Bojanowie.

17.07.2010r. uzyskanie pozwolenia na przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, montaż termostatycznych zaworów, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej na działce nr ewid. 3494/1 w Stanach.

27.10.2010r. podpisanie umowy z Zarządem Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków dwóch szkół podstawowych Gminy Bojanów w miejscowościach Stany i Bojanów w drodze termomodernizacji budynków" na kwotę 500 000,00 PLN finansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 co stanowi 55,27% wartości wszystkich środków kwalifikowanych w projekcie, przy całkowitej wartości projektu 904 681,47 PLN.

ROK 2011

21.01.2011 r. wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków dwóch szkół podstawowych Gminy Bojanów w miejscowościach Stany i Bojanów".

15.02.2011 r. ogłoszenie wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZPB.271.0.2011.

04.03.2011 r. podpisanie umowy na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków dwóch szkół podstawowych Gminy Bojanów w miejscowościach Stany i Bojanów" pomiędzy Gminą Bojanów reprezentowaną przez Wójta Gminy Bojanów – Sławomira Serafina oraz Skarbnika Gminy Bojanów – Janinę Lisiczkę a Panią Anetą Guźda prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Aneta Guźda Firma Handlowo – Usługowa „WIKI" z siedzibą Kosowy 110, 36 – 107.

11.03.2011r. przekazanie placu budowy Wykonawcy. Firma Handlowo – Usługowa „WIKI" rozpoczęła prace termomodernizacyjne równolegle na obu budynkach szkół podstawowych w Bojanowie i Stanach.

09.06.2011r. Aneta Guźda prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Aneta Guźda Firma Handlowo – Usługowa „WIKI" złożyła oświadczenie o zakończeniu robót na obu budynkach wykonywanych w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków dwóch szkół podstawowych w miejscowości Stany i Bojanów w drodze termomodernizacji".

08.07.2011r. odbiór końcowy inwestycji. Przedsięwzięcie zostało odebrane przez Komisję odbiorową powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Bojanów nr _33_2011 z dnia 15.06.2011r, w składzie:

  • Agnieszka Szczęch – Kierownik RiR,
  • Janusz Żołyniak – Inspektor ds. budownictwa,
  • Leszek Mach – Kierownik GZUK,
  • Mirosław Muniak – Kierownik Budowy,
  • Zbigniew Konopka – Inspektor Nadzoru
  • Danuta Tofilska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bojanowie
  • Bożena Sałęga – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stanach.

Zadnie zostało odebrane bez usterek. Wykonawca przedstawił wszystkie dokumenty niezbędne do całkowitego zakończenia realizowanej inwestycji.

11.08.2011r. Gmina Bojanów złożyła wniosek i płatność końcową. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w dniu 02.11.2011r.

Wartość projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków dwóch Szkół Podstawowych Gminy Bojanów w miejscowości Stany i Bojanów w drodze termomodernizacji budynków" wynosi:

Ogółem: 785.934,08 PLN

Dofinansowanie: 55,27%

Wartość dofinansowania: 417.792,37 PL

Strona 9 z 18

 
 
 
 
1.jpg2.jpg3.jpg4.jpglasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

  • tel. (+48 15) 87 08 324,326
  • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor