Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Drukuj


UCHWAŁA Nr X/71/2015
RADY GMINY BOJANÓW
z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) art. 6r ust. 3 ustawy  z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego w miejscowości Stany ul. Łęgowa 1, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 należy umieść w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz na stronie internetowej Gminy Bojanów.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojanów.

§ 3

Uchwała wchodzi życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady
Emil Bieleń

Regulamin.pdf