Rozmiar czcionki
en hu pl

Dzisiaj jest: 15 Listopada 2018    |    Imieniny: Maria, Edmund, Marek
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 
 
Prawo miejscowe Regulamin utrzymania czystości
 
 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojanów

E-mail Drukuj

UCHWAŁA NR XXVII/210/2017

Rady Gminy Bojanów

z dnia 30 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli, Rada Gminy Bojanów uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały Nr XI/80/2015 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojanów zmienionej uchwałą nr XII/97/2016 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 lutego 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 4:

a)w ust.1 pkt. 8 otrzymuje brzmienie:

„ 8) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”,

b)w ust.2 po pkt 9 dodaje się pkt 10, w brzmieniu:

„ 10) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”

c)ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„ 8) odpady powstające w wyniku pielęgnacji terenów zielonych, tj.: trawa, liście, drobne gałązki krzewów i żywopłotów należy dostarczyć we własnych workach, we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ”

2)§ 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się następujące rodzaje, minimalne pojemności, oznaczenie i kolorystykę pojemników:

1) do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych – pojemniki i worki w kolorze czarnym;

a)kosze uliczne o pojemności 35-70 l,

b)pojemniki o pojemności 110 l, 120l, 240 l, 1100l,

c)worki o pojemności 60 l, 80 l, 120 l,

2) Dopuszcza się zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach w kolorze innym niż wymienionym w § 5 ust.1 pkt 1 (czarny) wykluczającym sugerowanie, że zawierają odpady zebrane selektywnie.

3) do gromadzenia odpadów komunalnych podlegających selektywnemu zbieraniu worki o pojemności 60 l, 80 l, 120 l i pojemniki 120 l w kolorze:

a)zielonym – przeznaczone na odpady ze szkła ( szkło białe i kolorowe), w tym odpady opakowaniowe ze szkła oznaczone napisem „Szkło”

b)żółtym – przeznaczone na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe oznaczone napisem „Matale i tworzywa sztuczne”

c)niebieskim – przeznaczone na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, oznaczone napisem „Papier”

d) brązowym – przeznaczone na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, oznaczone napisem „Bio”

3)w § 7 w ust. 1po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„ 6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów będą odbierane wg. harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości z częstotliwością jeden raz

w miesiącu, z tym że odpady powstające w wyniku pielęgnacji terenów zielonych, tj: trawa, liście, grobne gałązki krzewów i żywopłotów należy dostarczyć we własnych workach, we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojanów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Emil Bieleń

 
 
 
 
lasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgprow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

  • tel. (+48 15) 87 08 324,326
  • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor