Rozmiar czcionki
en hu pl

Logo Unia


Dzisiaj jest: 29 Stycznia 2020    |    Imieniny: Martyna, Maciej, Marcin
Vinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo Slider
 
 
Prawo miejscowe Regulamin utrzymania czystości
 
 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojanów

E-mail Drukuj

UCHWAŁA NR XXVII/210/2017

Rady Gminy Bojanów

z dnia 30 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli, Rada Gminy Bojanów uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały Nr XI/80/2015 Rady Gminy Bojanów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojanów zmienionej uchwałą nr XII/97/2016 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 lutego 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 4:

a)w ust.1 pkt. 8 otrzymuje brzmienie:

„ 8) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”,

b)w ust.2 po pkt 9 dodaje się pkt 10, w brzmieniu:

„ 10) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”

c)ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„ 8) odpady powstające w wyniku pielęgnacji terenów zielonych, tj.: trawa, liście, drobne gałązki krzewów i żywopłotów należy dostarczyć we własnych workach, we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ”

2)§ 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się następujące rodzaje, minimalne pojemności, oznaczenie i kolorystykę pojemników:

1) do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych – pojemniki i worki w kolorze czarnym;

a)kosze uliczne o pojemności 35-70 l,

b)pojemniki o pojemności 110 l, 120l, 240 l, 1100l,

c)worki o pojemności 60 l, 80 l, 120 l,

2) Dopuszcza się zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach w kolorze innym niż wymienionym w § 5 ust.1 pkt 1 (czarny) wykluczającym sugerowanie, że zawierają odpady zebrane selektywnie.

3) do gromadzenia odpadów komunalnych podlegających selektywnemu zbieraniu worki o pojemności 60 l, 80 l, 120 l i pojemniki 120 l w kolorze:

a)zielonym – przeznaczone na odpady ze szkła ( szkło białe i kolorowe), w tym odpady opakowaniowe ze szkła oznaczone napisem „Szkło”

b)żółtym – przeznaczone na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe oznaczone napisem „Matale i tworzywa sztuczne”

c)niebieskim – przeznaczone na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, oznaczone napisem „Papier”

d) brązowym – przeznaczone na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, oznaczone napisem „Bio”

3)w § 7 w ust. 1po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„ 6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów będą odbierane wg. harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości z częstotliwością jeden raz

w miesiącu, z tym że odpady powstające w wyniku pielęgnacji terenów zielonych, tj: trawa, liście, grobne gałązki krzewów i żywopłotów należy dostarczyć we własnych workach, we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojanów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Emil Bieleń

 
 
 
 
1.jpg2.jpg3.jpg4.jpglasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

  • tel. (+48 15) 87 08 324,326
  • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor