Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 - obowiązuję również na rok 2019

Drukuj

Uchwała Nr XXVII/207/2017
Rady Gminy Bojanów
z dnia 30 listopada 2017r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017r. poz.1875) i art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2017r. poz.1785; z późn. zm.) Rada Gminy Bojanów uchwala, co następuje:

§1.

1 Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Bojanów:
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 546 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 767 zł
c) powyżej 9 ton - 882 zł

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masy całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 683 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 872 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 987 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 924 zł;

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art.8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 714 zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1281 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojanów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Emil Bieleń

Załączniki do uchwały.pdf