Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Drukuj

UCHWAŁA NR XIV/117/2016
Rady Gminy Bojanów
z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6m ust. 1, 1a i 1b oraz  art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), Rada Gminy Bojanów uchwala, co następuje:

§ 1.

1.Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Deklaracja, o której mowa w ust. 1, może być składana w jednej z poniższych form:
1) osobiście w Urzędzie Gminy Bojanów lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy
w Bojanowie ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów, na formularzu zgodnie z ustalonym wzorem:
2) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej gminy Bojanów www.bojanow.pl
3) deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.        

§ 2.

Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się w formatach danych: DOC, DOCX, PDF, RTF, ODT, XLS, JPG;
2) układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji elektronicznej jest zgodny
z obowiązującym wzorem deklaracji w formie pisemnej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) deklaracje należy przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej dostępnej pod adresem: www.epuap.gov.pl;
4) deklaracja składana w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznych podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu  w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP  w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114);
5) odnośnik do usługi elektronicznej składania deklaracji udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bojanowie: www.bojanow.pl

§ 3.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XX/169/2013 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 marca 2013 r.  w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bojanów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojanów.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Przewodniczący Rady Gminy

Emil Bieleń

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.doc