Informacja

Drukuj

Na podstawie art. 3 ust. 2, pkt 9 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z póź. zm.) Wójt Gminy Bojanów udostępnia informację o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bojanów:

2014 rok - ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Wolności 295 ,  37-403 Pysznica

2015 rok - Miejski Zakład Komunalny
Spółka z o.o.
37-450 Stalowa Wola
ul. Komunalna 1

2016 rok - Miejski Zakład Komunalny
Spółka z o.o.
37-450 Stalowa Wola
ul. Komunalna 1

2017 rok - ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Wolności 295 ,  37-403 Pysznica

2018 rok - ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Wolności 295 ,  37-403 Pysznica

Na podstawie art. 3 ust. 2, pkt 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z póź. zm.) Wójt Gminy Bojanów udostępnia informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu gminy Bojanów.

2014 rok i 2015 rok - ZAKŁAD SEGREGACJI I KOMPOSTOWANIA ODPADÓW
UL. STREFOWA 8
39-400 TARNOBRZEG

2016 rok - ZAKŁAD MECHANICZNO - BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
MZK SP 0.0. 37-450 Stalowa Wola
ul. COP 25

2017 rok - ZAKŁAD MECHANICZNO - BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
MZK SP 0.0. 37-450 Stalowa Wola
ul. COP 25

2018 rok - ZAKŁAD MECHANICZNO - BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
MZK SP 0.0. 37-450 Stalowa Wola
ul. COP 25

Na podstawie art. 3 ust. 2, pkt 9 c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z póź. zm.) Wójt Gminy Bojanów udostępnia informację o osiągniętych przez gminę Bojanów poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

POZIOMY RECYKLINGU

Rok Poziom redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
2012 45,6 % 25,0 % 0 %
2013 47,3 % 34,5 % 0 %
2014 0 % 26,7 % 100%
2015 4,8 % 40,1 % 100 %
2016 0 % 54,4 % 100 %
2017 17,2% 54,8% 100%

2014 rok - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy Bojanów zbierany jest przez ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Pysznicy, ul. Wolności 295 ,  37-403 Pysznica.

2015 rok - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy Bojanów zbierany jest przez Miejski Zakład Komunalny Sp z o. o. , 37-450 Stalowa Wola ul. Komunalna 1

2016 rok - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy Bojanów jest odbierany przez Miejski Zakład Komunalny Sp z o. o. , 37-450 Stalowa Wola ul. Komunalna 1, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Stany, ul. Łęgowa 1

2017 rok - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy Bojanów zbierany jest przez ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Pysznicy, ul. Wolności 295 ,  37-403 Pysznica, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Stany, ul. Łęgowa 1

2018 rok - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy Bojanów zbierany jest przez ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Pysznicy, ul. Wolności 295 ,  37-403 Pysznica, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Stany, ul. Łęgowa 1