Rozmiar czcionki
en hu pl

Dzisiaj jest: 26 Marzec 2019    |    Imieniny: Teodor, Emanuela, Larysa
Vinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo Slider
 
 
Obwieszczenia
 
 

Nabór partnera spoza sektora finansów publicznych

E-mail Drukuj

Gmina Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach  realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  2014-2020 (Dz. U. 2017 poz.446 ze zm.) ogłasza  otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojanów

E-mail Drukuj

IŚ.I.602.1.2017

Bojanów, dnia 29.09.2017r.

Wójt Gminy Bojanów działając na podstawie art. 48 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U . z 2017 r. poz. 1405) informuje, co następuje: Wójt Gminy Bojanów opracowujący projekt dokumentu o nazwie: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bojanów”, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, odstępuje od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, uznając, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Wójt Gminy Bojanów o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko podaje do publicznej wiadomości bez zbędnej zwłoki.

Ogłoszenie o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, oś priorytetowa IX jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.1 rozwój ed

E-mail Drukuj

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 22 sierpnia 2017 r. nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 rozwój edukacji przedszkolnej, złożona została 1 oferta spełniająca wymogi formalne. W trakcie oceny merytorycznej oferta złożona przez HCP Consulting Hubert Czub uzyskała 168 punktów i tym samym partnerem Gminy Bojanów do przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 RPO WP 2014-2020 zostaje firma HCP Consulting Hubert Czub.

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

E-mail Drukuj

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1. Rozwój edukacji przedszkolnej. Gmina Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach  realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  2014-2020 (Dz. U. 2017 poz.1460) ogłasza  otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

E-mail Drukuj

Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 10 kwietnia 2017 r. (data wpływu do RDOŚ w Rzeszowie: 11 kwietnia 2017 r.) P.P. Marii i Józefa Nitek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania gruntów leśnych w granicach działek nr: 2895/7, 3750/4, 3750/6 obr. Przyszów, gm. Bojanów”

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów dotyczy "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bojanów"

E-mail Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów dotyczy "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bojanów"

Obwieszczenie.pdf

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojanów

E-mail Drukuj

Bojanów, 01.06.2017 r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Bojanów
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojanów


Na podstawie art. 11 pkt 10 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Bojanów Nr IX/54/2015 z dnia 29 października 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojanów, obejmującej obszar położony w miejscowości Stany, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 czerwca 2017 r. do 12 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bojanowie, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów (pokój nr 8, telefon 158708326 w. 30) w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stany Dolina Zdrowia

E-mail Drukuj

Bojanów, 01.06.2017 r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Bojanów
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stany Dolina Zdrowia


Na podstawie art. 17 pkt 10 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Bojanów Nr IX/55/2015 z dnia 29 października 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stany Dolina Zdrowia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 czerwca 2017 r. do 12 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bojanowie, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów (pokój nr 8, telefon 158708326 w. 30) w godzinach od 730 do 1530 od poniedziałku do piątku.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bojanowie ul. Parkowa 5 (pokój nr 9) o godzinie 1400.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postepowanie dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.2225, 2242/1, 2286/4, 2209/1, 2209/2, 2211/1, 2211/2, 2215/1, 2215/2, 2216/1, 2216/2, 2217, 2218/2, 2219/2, 2220, 2221

E-mail Drukuj

GN.II.6730.26.2017

Bojanów 29.05.2017 rok

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r. poz.23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Czytaj więcej...

Strona 6 z 35

 
 
 
 
lasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgprow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

  • tel. (+48 15) 87 08 324,326
  • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor