Rozmiar czcionki
en hu pl

Dzisiaj jest: 17 Grudnia 2018    |    Imieniny: Olimpia, Łukasz, Jolanta
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 
 
Obwieszczenia
 
 

Ogłoszenie o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, oś priorytetowa IX jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.1 rozwój ed

E-mail Drukuj

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 22 sierpnia 2017 r. nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 rozwój edukacji przedszkolnej, złożona została 1 oferta spełniająca wymogi formalne. W trakcie oceny merytorycznej oferta złożona przez HCP Consulting Hubert Czub uzyskała 168 punktów i tym samym partnerem Gminy Bojanów do przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 RPO WP 2014-2020 zostaje firma HCP Consulting Hubert Czub.

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

E-mail Drukuj

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1. Rozwój edukacji przedszkolnej. Gmina Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach  realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  2014-2020 (Dz. U. 2017 poz.1460) ogłasza  otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

E-mail Drukuj

Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 10 kwietnia 2017 r. (data wpływu do RDOŚ w Rzeszowie: 11 kwietnia 2017 r.) P.P. Marii i Józefa Nitek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania gruntów leśnych w granicach działek nr: 2895/7, 3750/4, 3750/6 obr. Przyszów, gm. Bojanów”

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów dotyczy "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bojanów"

E-mail Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów dotyczy "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bojanów"

Obwieszczenie.pdf

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojanów

E-mail Drukuj

Bojanów, 01.06.2017 r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Bojanów
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojanów


Na podstawie art. 11 pkt 10 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Bojanów Nr IX/54/2015 z dnia 29 października 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojanów, obejmującej obszar położony w miejscowości Stany, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 czerwca 2017 r. do 12 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bojanowie, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów (pokój nr 8, telefon 158708326 w. 30) w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stany Dolina Zdrowia

E-mail Drukuj

Bojanów, 01.06.2017 r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Bojanów
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stany Dolina Zdrowia


Na podstawie art. 17 pkt 10 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Bojanów Nr IX/55/2015 z dnia 29 października 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stany Dolina Zdrowia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 czerwca 2017 r. do 12 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bojanowie, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów (pokój nr 8, telefon 158708326 w. 30) w godzinach od 730 do 1530 od poniedziałku do piątku.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bojanowie ul. Parkowa 5 (pokój nr 9) o godzinie 1400.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postepowanie dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.2225, 2242/1, 2286/4, 2209/1, 2209/2, 2211/1, 2211/2, 2215/1, 2215/2, 2216/1, 2216/2, 2217, 2218/2, 2219/2, 2220, 2221

E-mail Drukuj

GN.II.6730.26.2017

Bojanów 29.05.2017 rok

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r. poz.23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Czytaj więcej...

Informacja z otwarcia ofert dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojanów

E-mail Drukuj

Gmina Bojanów

ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

                          Bojanów 22.05.2017 r.

              

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.Opis przedmiotu zamówienia: „Usuwanie  wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojanów”

Czytaj więcej...

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej

E-mail Drukuj

Wyniki konkursu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

w Gminie Bojanów

Wyniki.pdf

Czytaj więcej...

Strona 5 z 34

 
 
 
 
lasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgprow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

  • tel. (+48 15) 87 08 324,326
  • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor