Rozmiar czcionki
en hu pl

Logo Unia


Dzisiaj jest: 11 Lipca 2020    |    Imieniny: Cyprian, Olga, Benedykt
Vinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo Slider
 
 
Archiwum Aktualności Uncategorised
 
 

Cel projektu

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Bojanów. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizacje następujących celów szczegółowych:

 • zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację budynków szkół podstawowych,
 • zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków oraz ciepłej wody użytkowej w wyniku termomodernizacji budynków,
 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w wyniku termomodernizacji budynków,
 • zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł poprzez montaż kolektorów słonecznych w jednym z budynków szkół podstawowych.

Cele niniejszego projektu sa spójne z celem Osi priorytetowej 2. Infrastruktura energetycznej działanie 2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, który brzmi: "Poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej ".

Realizacja projektu odpowiada również celom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, który zakłada poprawę dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez realizacje przedsięwzięć w sferze komunikacyjnej i energetycznej.

Ponadto projekt jest zgodny ze strategią Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - Obszar strategiczny 2 Infrastruktura techniczna Priorytet 3 "Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu" Kierunek działania 4: Racjonalizacja zużycia energii cieplnej i ograniczenie „niskiej emisji" poprzez termorenowację budynków użyteczności publicznej.

Podstawowe założenie projektu tj. podniesienie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej odpowiada strategii działań w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska zawartej w Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2008-2011, z uwzględnieniem lat 2012-2015.- cel 7.5. Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych i energooszczędność – Priorytet 4.

Projekt jest również spójny z celem strategicznym VI Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, Program 2 – Zapewnienie czystości środowiska naturalnego Strategii Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego oraz z celem strategicznym Rozwój infrastruktury wpływający na polepszenie jakości życia mieszkańców oraz ochronę środowiska naturalnego w obszarze III Infrastruktura techniczna i ekologiczna Strategii Rozwoju Gminy Bojanów na lata 2008-2015.

Opis projektu

Podstawowym problemem uzasadniającym realizację projektu jest słaba ochrona cieplna budynków szkół podstawowych Gminy Bojanów w miejscowościach Stany i Bojanów, która generuje wysokie koszty energii. Zapotrzebowanie na energię w skali roku na oba budynki wynosi 952,50 MWh/rok i stanowi poważne obciążenie dla budżetu Gminy Bojanów. Tak wysokie koszty energii są wynikiem jej nadmiernego zużycia. Budynki szkół podstawowych objęte niniejszym projektem nie posiadają dostatecznej izolacji termicznej, a straty ciepła przez przegrody są duże. Energochłonność budynków szkół podstawowych wynika z niskiej izolacji cieplnej przegród zewnętrznych tj. ścian, stropodachów, starej stolarki drzwiowej oraz niewłaściwej regulacji systemu grzewczego. Podjęte przez Gminę Bojanów starania w celu realizacji projektu dotyczącego termomodernizacji budynków podyktowane są koniecznością zmiany opisanego stanu rzeczy.

Przedsięwzięcie to poprawi efektywność energetyczną, warunki użytkowania i konserwacji budynków, jak również przyczyni sie do ochrony środowiska poprzez ograniczenie niskiej emisji gazów cieplarnianych, co leży w interesie wszystkich mieszkańców gminy Bojanów.

Wśród podejmowanych działań w ramach realizacji projektu przewidziano:

 • etap przygotowawczy (działanie 1 Przygotowanie projektu – I kwartał 2009 r. I i II kwartał 2010 r.) w którym zaplanowano opracowanie: audytów energetycznych, studium wykonalności projektu oraz dokumentacji projektowej;
 • część właściwa (działanie 2: Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bojanowie oraz Szkoły Podstawowej w Stanach I, II, III kwartał 2011 r.), które bezpośrednio wpłynie na osiągniecie założonego celu, poprzedzona wcześniejszym wyborem Wykonawcy robót w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. (03.01.2011 r.);
 • działania promocyjne, które prowadzone będą przez pół roku (I, II i III kwartał 2011 r.)

Szczegółowy zakres prac do wykonania w ramach termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bojanowie obejmuje:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem- pow. 866,07 m 2,
 • ocieplenie ścian cokołu, piwnic styropianem- pow. 483,59 m 2,
 • ocieplenie stropu pod dachem styropianem- pow.795,39 m2,
 • wymianę starych okien zewnętrznych na nowe okna z nawiewnikami higrosterowalnymi - pow. 217,67 m 2,
 • wymiana starych drzwi zewnętrznych na nowe - pow. 7,50 m 2,
 • montaż 10 szt. kolektorów słonecznych o pow. jednego panelu 2,05 m 2 do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej (zakładany roczny uzysk energetyczny z zestawu kolektorów wynosi: 10,25 MWh/rok).

Zakładana ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu w budynku wyniesie 208,691 MWh/rok ,co w przeliczeniu na koszty energii da roczną oszczędność w wysokości 36 486,72 PLN.

W budynku Szkoły Podstawowej w Stanach termomodernizacja zakłada:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem na powierzchni 1.230,54 m 2
 • ocieplenie stropodachu wełna mineralna na powierzchni 740,04 m 2
 • ocieplenie stropodachu płytami styropapy pow. 339,19 m 2
 • wymiana starych okien zewnętrznych na nowe okna z nawiewnikami higrosterowalnymi o pow. 187,70
 • wymianę starych drzwi zewnętrznych na nowe o pow. 10,90 m 2
 • montaż termostatycznych zaworów przy grzejnikach oraz dostosowanie instalacji poprzez regulacje do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło– szt. 170.

Zakładana ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu w budynku wyniesie 176,40 MWH/rok, co w przeliczeniu na koszty energii daje roczną oszczędność w wysokości 31 213,29 PLN.

Zatem suma zaoszczędzonej energii dla obu budynków szkół w wyniku realizacji projektu wyniesie 385,09 MWh/rok, co łącznie w przeliczeniu na oszczędność finansową do kwotę 67 700,00 PLN.

Wybór rodzaju usprawnień termomodernizacyjnych w budynkach dwóch szkół podstawowych objętych projektem został dokonany w oparciu o ocenę stanu technicznego budynków, obliczonych strat ciepła w budynkach oraz możliwości i sposobu poprawy stanu istniejącego. Określenie zaś optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dokonano poprzez określenie optymalnego oporu cieplnego dla każdego usprawnienia dot. zmniejszenia strat ciepła oraz zestawienia optymalnych usprawnień w kolejności rosnącej wg wartości prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT) charakteryzujące każde usprawnienie oraz nakłady finansowe.Na podstawie dokonanej analizy jako optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynkach szkół wybrano w/w zakres rzeczowy projektu jako spełniający warunki ustawowe co do oszczędności zapotrzebowania na ciepło.

Realizacja projektu

2010 ROK

Marzec - kwiecień 2010 – prace przygotowawcze dotyczące realizacji projektu :Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bojanów", w tym pracowanie założeń merytorycznych oraz koncepcji technicznej budowy infrastruktury transmisji danych oraz dostępu do Internetu dla Gminy Bojanów, a także opracowanie analizy ekonomiczno – finansowej.

14.05.2010r. – złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bojanów do Władzi Wdrażającej Programy Europejskie.

2011 ROK

08.02.2011r. – informacja z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie o pozytywnym zweryfikowaniu złożonego wniosku o dofinansowanie.

14.02.2010r. – podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bojanów" pomiędzy Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II Stopnia reprezentowaną przez Dyrektora – Grażynę Węclewską a Gminą Bojanów reprezentowaną przez Wójta Gminy Bojanów – Sławomira Serafina i Skarbnika Gminy Bojanów – Janinę Lesiczka.

08.04.2011r. – rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bojanów".

02.05.2011r. – ogłoszenie wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia nr ZPB.271.6.2011.

20.05.2011r. – podpisanie umowy na realizację inwestycji pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bojanów" pomiędzy firmą STIMO Niedzielski sp. j. z siedzibą ul. Powstańców Warszawskich 13, 38 – 400 Krosno a Gminą Bojanów reprezentowaną przez Wójta Gminy Bojanów – Sławomira Serafina i Skarbnika Gminy Bojanów – Janinę Lesiczka.

27.05.2011r. – przekazanie wykonawcy terenu budowy i rozpoczęcie budowy infrastruktury sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Bojanów, a także realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu na terenie Gminy Bojanów".

27.09.2011r. – odbiór I etapu realizowanego przedsięwzięcia, w którego zakres wchodziło:

 • Prace przygotowawcze,
 • Budowa masztów teletechnicznych,
 • Budowa węzłów dystrybucyjnych i punktów dostępowych.

Odbioru dokonała Komisja Odbiorowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Bojanów nr 69_2011 z dnia 26.09.2011r. w sprawie powołania Komisji Odbioru dla inwestycji pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bojanów" w składzie Zofia Długosz – Kierownik budowy, Piotr Długosz – Pełnomocnik firmy STIMO Niedzielski sp. j., Leszek Zygarowicz – Pracownik firmy STIMO Niedzielski sp. j., Agnieszka Szczęch – Kierownik RiR – Przewodniczący Komisji, Janusz Żołyniak – Inspektor ds. budownictwa, Marcin Kowal – Informatyk UG. W czasie odbioru Komisja nie stwierdziła żadnych usterek.

10.10.2011r. – rozpoczęcie realizacji szkoleń dotyczących obsługi Internetu oraz zestawów komputerowych. Szkolenia trwały do 04.11.2011r. W szkoleniach udział wzięło 100 osób które otrzymają darmowy dostęp do Internetu w ramach realizowanego projektu.9. 30.11.2011r. – zawiadomienie wystosowane przez firmę STIMO Niedzielski sp. j. o zakończeniu realizacji budowy infrastruktury sieci szerokopasmowej i możliwości wyznaczenia przez Inwestora terminu odbioru zakończonych prac.

14.12.2011r. – odbiór prac przewidzianych harmonogramem prac Wykonawcy. Odbioru dokonała Komisja Odbiorowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Bojanów nr 69_2011 z dnia 26.09.2011r. w sprawie powołania Komisji Odbioru dla inwestycji pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bojanów" w składzie Zofia Długosz – Kierownik budowy, Piotr Długosz – Pełnomocnik firmy STIMO Niedzielski sp. j., Leszek Zygarowicz – Pracownik firmy STIMO Niedzielski sp. j., Agnieszka Szczęch – Kierownik RiR – Przewodniczący Komisji, Janusz Żołyniak – Inspektor ds. budownictwa, Marcin Kowal – Informatyk UG. W zakres prac przewidzianych odbiorem weszły:

 • Budowa sieci szkieletowej,
 • Wyposażenie Głównego Węzła Dystrybucyjnego i Centrum Zarządzania Siecią, Prace uzupełniające związane z budową infrastruktury,
 • Dostawa oraz instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
 • Dostawa oraz instalacja zestawów dostępowych (odbiorczych),
 • Szkolenia dla 100 Beneficjentów końcowych projektu.

W czasie odbioru Komisja nie stwierdziła żadnych usterek.

Cel projektu

Celem projektu jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności na terenie Gminy Bojanów poprzez zapewnienie dostępu do usług nieodpłatnego Internetu.

O trudnej sytuacji tej grupy świadczą dane Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej według, których na terenie gminy można wyróżnić praktycznie przedstawicieli wszystkich grup docelowych wymienionych w działaniu 8.3, jest to ponad 1000 os. spełniających wymogi przynależności do grup docelowych (dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).

W ramach projektu drugą grupę docelową tworzą jednostki podległe gminie, w zakresie działań skierowanych do osób wykluczonych cyfrowo.

W wyniku realizacji projektu 100 gospodarstw. domowych spośród wszystkich spełniających warunki grupy docelowej. uzyska dostęp do Internetu w okresie wymaganej trwałości projektu. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem otrzyma 30 z nich, natomiast 10 zestawów otrzymają jednostki podległe, które udostępnią infrastrukturę Informatyczną osobom wykluczonym cyfrowo.

Cel główny. będzie możliwy do osiągnięcia między innymi poprzez:

 • zakup sprzętu komputer.
 • budowę i instalację infrastruktury telekom. (w tym punktów dostępowych zorganizowanych w ramach tzw. PIAPÓW na terenie gm. Bojanów, obiektów teleinformatycznych)
 • pokrywanie przez 3 lata kosztów Internetu
 • szkolenia
 • działania promocyjne

Celem szczegółowym będzie:

 • organizacja szkoleń podnoszących umiejętność obsługi komputera oraz wykorzystania zasobów Internetu
 • wzrost praktycznego wykorzystania technologii telekomunikacyjnej w codziennym życiu i publicznym,
 • zmniejszenie barier technologicznych, ekonomicznych, materialnych i mentalnych w wykorzystaniu Internetu,
 • zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz wyposażenie najuboższych rodzin w komputery,
 • zwiększenie kompetencji informatycznych uczestników projektu.

Z realizowanego projektu dla Gminy płynąć będą dodatkowe korzyści w postaci:

 • wzrostu atrakcyjności Gminy Bojanów, jako miejsca do zamieszkania i inwestycji,
 • rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjnych,
 • podniesienie społecznej świadomości korzyści wynikających z wykorzystania technik teleinformacyjnych.

 

Zdjęcia

P1200757

P1200752

P1200746

P1200747

Strona 10 z 18

 
 
 
 
1.jpg2.jpg3.jpg4.jpglasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

 • tel. (+48 15) 87 08 324,326
 • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor