Rozmiar czcionki
en hu pl

Logo Unia


Dzisiaj jest: 8 Lipca 2020    |    Imieniny: Elżbieta, Adrian, Edgar
Vinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo Slider
 
 
Archiwum Aktualności Slider wiadomości
 
 

PONAD 5 KILOMETRÓW DRÓG W REMONCIE

droga kolodziejeKolejne środki z Funduszu Dróg Samorządowych trafiły do Gminy Bojanów. Dzięki wsparciu rządowemu gmina Bojanów wyremontuje w technologii asfaltu ponad 5 km dróg gminnych publicznych. Modernizacją objete są:

1) droga gminna Przyszów Kliny - Przyszów Kołodzieje w kilometrarzu 0+000 - 4+258

2) droga Przyszów Zapuście - Przyszów Łapówka w kilometrarzu 0+000 - 0+552

3) ul. Parkowa w Stanach w kilometrarzu 0+000 - 0+211 wraz z łącznikiem o długości prawie 150 m.

27 maja została podpisana umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Remont odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Bojanów w Ramach Funduszu Dróg Samorządowych”z Przedsiebiorstwem Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego INŻDRÓG Sp. z o.o. ze Stalowej Woli na kwotę 922.642,20 zł. Połowa tej kwoty zostanie sfinansowana z otrzymanej dotacji w wysokości 461.321,10 zł. Termin realizacji zadania to 4 miesiące, jednakże obserwując stopień zaawansowania zadania, możemy się spodziewac jego realizacji jeszcze w lipcu br.

Gmina Bojanów otrzymała również dofinansowanie na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 72.000,00. Modernizacją objęte zostaną następujące odcinki dróg: droga rolnicza w Bojanowie za Rzeką o długości 760 metrów oraz droga rolnicza w Przyszowie za szkołą na odcinku o długosci 270 metrów. Modernizacja tych odcinków dróg będzie polegała na wykonaniu nowych nawierzchni w oparciu o technologię z tłucznia kamiennego. Początkiem lipca przeprowadzone zostanie rozeznanie cenowe na udzielenie zamówienia publicznego na to zadanie.

DSC 0031

PRZYWRACAMY POŁĄCZENIA AUTOBUSOWE

rozkladOdpowiadając na apel mieszkańców naszej gminy w sprawie przywrócenia połączeń komunikacyjnych na trasie Stalowa Wola- Bojanów przez Gwoździec niniejszym informuję, iż takie połączenie zostanie uruchomione już od 1 lipca br. tj. od najbliższej środy. Będzie to sześć kursów „tam” i 6 kursów „z powrotem”. Szczegółowy wykaz połączeń znajduje się w tabeli zamieszczonej poniżej. Przewoźnikiem realizującym przedmiotowe kursy będzie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A. z siedzibą w Stalowej Woli.

Utworzenie dogodnego połączenia komunikacyjnego Gminy Bojanów ze Stalową Wolą jest efektem wielomiesięcznych negocjacji, jakie przeprowadziłem z funkcjonującymi na terenie powiatu stalowowolskiego przewoźnikami, w tym również z MZK Sp. z o. o. ze Stalowej Woli. Wybrana propozycja złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ze Stalowej Woli jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem i ma swoje uzasadnienie finansowe jeśli chodzi o partycypację naszej gminy w kosztach realizacji linii komunikacyjnych obejmujących swym przebiegiem teren gminy Bojanów. Szacunkowy udział naszej gminy w finansowaniu ww. połączeń wyniesie maksymalnie 60 tysięcy w skali roku budżetowego.

Pragnę podkreślić, iż uruchomiona linia komunikacyjna ma charakter linii użyteczności publicznej i zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym podlegała procedurze uzgodnień ze Starostą Stalowowolskim, który następnie złożył do Wojewody Podkarpackiego wniosek o objęcie tej linii komunikacyjnej dopłatą w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2020 r. (od 01.07.2020 do 31.12.2020) w oparciu o nowy nabór ogłoszony w dniu 21.05.2020 r.

Wyrażam nadzieję, iż jest to właściwy krok w kierunku zatrzymania wykluczenia komunikacyjnego  w miejscowościach z terenu naszej gminy, który przyczyni się do likwidacji białych plam komunikacyjnych na naszej gminie.

Sławomir Serafin

Wójt Gminy Bojanów

OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI NA STARORZECZU

Slider StarorzeczeZaawansowanie prac przy starorzeczu w Przyszowie jest widoczne. Zbiornik został pogłębiony i powoli nabiera ostatecznego kształtu. Wykonawca rozpoczął prace przy budowie ciągu pieszego, który zaprojektowano wzdłuż starorzecza jako chodnik z tłucznia oraz miejscami jako pomost o konstrukcji drewnianej. Całkowita długość ciągu ma wynosić 1225,20 m. Wkrótce rozpoczną się też prace nad budową drewnianych wiat. Projekt zakłada przywrócenie właściwego stanu siedliska przyrodniczego dla biegacza skórzastego, pijawki lekarskiej i dzierzby gąsiorka, które należą do gatunków chronionych. Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w wysokości 1.151.768,86 zł.

DJI 0016DJI 0018DJI 0023

ZMIANA FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY

UGOd dnia 25 maja 2020 r. wznawia się bezpośrednią obsługę Interesantów w budynku Urzędu Gminy Bojanów.  Do budynku wchodzić należy głównym wejściem, przy czym liczba wchodzących do środka budynku jest ograniczona. Przy jednym stanowisku obsługi przebywać może tylko jedna osoba (ewentualnie z opiekunem).

W dalszym ciągu apelujemy, aby ograniczyć osobiste wizyty w Urzędzie do najpilniejszych spraw. Zalecamy kontakt za pomocą platformy e–PUAP, poczty elektronicznej lub tradycyjnej, bądź telefoniczny, a także dokonywanie płatności przelewem.

UWAGA!

Informujemy, że każdego dnia roboczego, w godzinach 11.30 – 12.00 wprowadza się przerwę na dezynfekcję pomieszczeń, w których obsługiwani są Interesanci. Wchodząc do budynku należy zdezynfekować ręce. Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy – min. 1,5 m.

NABÓR WNIOSKÓW DLA ROLNIKÓW

naborOgłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 7 maja 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 431), zwane dalej: „rozporządzeniem”. Wsparciem mogą zostać objęte gospodarstwa, w których w roku składania wniosku o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok składania wniosku:

• wystąpiły szkody spowodowane co najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2–6 i 8–11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477), i szkody te, oszacowane przez komisję powołaną przez właściwego wojewodę, w danym roku kalendarzowym wynoszą:
 - co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie – w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2132), lub rybach
- dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
• powiatowy lekarz weterynarii nakazał temu rolnikowi, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń w związku z wyznaczeniem gospodarstwa, którego jest posiadaczem, jako ogniska tej choroby zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt albo w związku ze zlokalizowaniem tego gospodarstwa na obszarze zapowietrzonym albo zagrożonym, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a:
- w dniu wydania ww. decyzji, świnie, których dotyczyła ta decyzja, stanowiły co najmniej 30% świń będących w posiadaniu rolnika oraz
- po wykonaniu tej decyzji w siedzibie stada w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 1149, 1824 oraz z 2020 r. poz. 300), w której przebywały świnie, których dotyczyła ta decyzja, rolnik nie utrzymuje świń. Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych. Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z Instrukcjami ich wypełniania udostępnione są na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl.

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495, 2005 i z 2020 poz. 695). Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony również osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załączoną do wniosków dokumentacją w ramach przedmiotowego naboru mogą być składane w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695), zgodnie z trybem określonym w art. 42b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695).

Informacje na temat typu operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” zostały zamieszczone na stronie www.arimr.gov.pl. Można je również uzyskać w Oddziałach Regionalnych ARiMR (dane kontaktowe znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

 Ogłoszenie wsparcie inwestycji.pdf

Informacja.pdf

Strona 1 z 22

 
 
 
 
1.jpg2.jpg3.jpg4.jpglasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

  • tel. (+48 15) 87 08 324,326
  • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor