Rozmiar czcionki
en hu pl

Dzisiaj jest: 25 Kwiecień 2017    |    Imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 
 
Strona główna
 
 
 
 
 
 

Aktualności

Zaproszenie na XXII sesję Rady Gminy Bojanów

XXII sesja Rady Gminy Bojanów odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 roku o godz. 9.00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.
3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 24 marca 2017 roku.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przystąpienia Gminy Bojanów do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020,
b) zasad ustalenia i przekazywania z budżetu Gminy Bojanów środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) związanego z Gminnym Zakładem Usług Komunalnych w Bojanowie,
c) zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2017 rok,
d) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.
5. Zatwierdzenie oceny zasobów pomocy społecznej.
6. Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa: biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko: przymrozki
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: podkarpackie/powiat stalowowolski
Ważność: od godz. 20:00 dnia 20.04.2017 r. do godz. 8:00 dnia 21. 04.2017 r.
Prawdopodobieństwo: 85%
Przebieg: Prognozuję się wystąpienie przymrozków od. – 1C do – 3C. Możliwe spadki poniżej tego przedziału

Ankieta - wstępna lista projektów rewitalizacyjnych

Zakończył się I etap opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojanów. Głównym założeniem I etapu był wybór obszarów zdegradowanych w Gminie Bojanów.  W ramach przeprowadzonej diagnozy wybrano pięć obszarów zdegradowanych są to:

 • Gwoździec
 • Cisów - Las
 • Burdze
 • Stany
 • Kozły-Załęże

Kolejnym etapem jest wybranie na obszarach zdegradowanych przedsięwzięć rewitalizujących. Dlatego też bardzo ważna jest dla nas opinia Mieszkańców obszarów zdegradowanych na temat proponowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Prosimy o wypełnienie ankiety !!! link do ankiety znajduje się tutaj: ANKIETA  Ankieta będzie dostępna do wypełnienia w dniach od: 12.04.2017 r.  do 28.04.2017 r.  Badanie ankietowe w tych dniach będzie prowadzone również w sposób tradycyjny.

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne

Wójt Gminy Bojanów serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bojanów, które odbędzie się 11 kwietnia br. o godz. 8.30 w sali narad Urzędu Gminy Bojanów. Do udziału w konsultacjach zapraszamy mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców.
Celem spotkania będzie:

 • wskazanie wraz omówieniem obszarów zdegradowanych Gminy Bojanów,
 • wybór obszarów do rewitalizacji,
 • wybór wizji i celów rozwoju terenów objętych rewitalizacją.

Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej Strategi Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego

Szanowni Państwo,
w związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 – 2023 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny aktualnego stanu i potencjału naszego Powiatu. Ankieta skierowana jest do mieszkańców Powiatu oraz przedsiębiorców działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego. Państwa udział stanowi nieoceniony wkład w proces tworzenia i formułowania zapisów Strategii. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą podawane analizie tylko w formie zbiorczej. Dla uzyskania wiarygodnych wyników, prosimy o wypełnienie wszystkich pól ankiety. W przypadku uzupełnienia ankiety w wersji papierowej prosimy o jej zwrot do dnia 27 kwietnia 2017 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli ul. Podleśna 15 (pokój nr 108). Wszelkie pytania dotyczące badania ankietowego należy kierować pod nr tel. (15) 643 36 98 lub (15) 643 36 36.

Czytaj więcej...

Szczepienia lisów

Informuję o planowanej w dniach 4-13 kwietnia 2017 r. akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodpornianie lisów prowadzone będzie poprzez zarzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykladanie ręczne (wokół osiedli ludzkich). Program uodparniania lisów polega na wieloletnim cyklicznym (wiosna - jesień) wykładaniu szczepionki. Wykładana przynęta wydająca specyficzny zapach zawiera wewnątrz aluminiowo - plastikowy pojemnik z płynną szczepionką, której działanie uodparniające skierowane jest wyłączniena lisy.

Czytaj więcej...

Ostatnie wolne miejsca - bezpłatne kursy angielskiego

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Język Twoją inwestycją w przyszłość”. W ramach realizowanego projektu zapraszamy do udziału w kursach języka angielskiego na różnych poziomach.

Uczestnikami projektu mogą być:

 • osoby w wieku 25 lat i więcej z wykształceniem średnim lub niższym i/lub,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej (niezależnie od wykształcenia).

Czytaj więcej...

"Cudze chwalicie, swego nie znacie..."

MaziarniaStowarzyszenie Współpracy Międzypokoleniowej "Maziarze" zaprasza do udziału w zadaniu: "Cudze chwalicie, swego nie znacie..." - zajęcia artystyczno - kulinarne sposobem na profilaktykę. W programie: zajęcia kulinarne i plastyczne o tematyce wielkanocnej Podsumowanie projektu - wystawa prac oraz pogadanka na temat narkotyków pt. "Gdzie szukać pomocy, gdy twoje dziecko sięga po narkotyki (klasyczne i nowe)" projekcja filmu pt. "Wielkanoc Lasowiacka". Czas realizacji projektu 01 kwiecień - 31 maj 2017 r. Zapisy w Domu Kultury w Maziarni: 04.04.2017 r. godz. 16.00 i pod nr telefonu 604 349 307.

 Projekt Współfinansowany przez Urząd Gminy Bojanów z funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

23.03.2017 r.

Gmina Bojanów przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bojanów. Jest to ważny dokument, bo z jednej strony jest próbą diagnozy problemów, z którymi spotykamy się na naszym obszarze, z drugiej pozwoli nam sięgnąć po zewnętrzne środki na ich rozwiązanie. Zależy nam aby dokument ten diagnozował wszystkie problemy i zagrożenia, a następnie definiował kompletny katalog działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Ważne, aby w programie ująć działania realizowane zarówno ze środków unijnych (EFRR, EFS, FS), jak i innych środków publicznych oraz prywatnych.

Czytaj więcej...

Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Bojanów

Gmina Bojanów przystąpiła do opracowywania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Bojanów”.

Program rewitalizacji - oznacza opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę wieloletni program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki zmierzający do wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do dalszego rozwoju obszaru. 

 Program będzie miał charakter partycypacyjny, co oznacza, że mieszkańcy gminy będą angażowani do prac nad dokumentem poprzez udział w warsztatach, konsultacjach, czy w zgłaszaniu wniosków projektowych. Obecnie trwają prace nad diagnozą – opisem sytuacji w gminie pod względem zdiagnozowania problemów społecznych, przestrzenno-funkcjonalnych, gospodarczych, środowiskowych i technicznych. Poniżej przedstawiamy podstawowe definicje dotyczące rewitalizacji:

Czytaj więcej...

Zaproszenie na XXI sesję Rady Gminy Bojanów

XXI sesja Rady Gminy Bojanów odbędzie się w dniu 24 marca 2017 roku

o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.
3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 16 lutego 2017 roku.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi IX Jakość edukacji
i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
b) w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
c) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019,
d) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojanów w roku 2017”,
e) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
f) ustalenia liczby uczniów na których przysługuje jedna godzina zajęć nauczyciela bibliotekarza,
g) zmian w uchwale budżetowej gminy Bojanów na 2017 rok,
h) zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok oraz przedstawienie wykazu potrzeb związanych z realizacją zadania.
6. Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2017 rok

ARiMR17.03.2017Od 15 marca do 15 maja można składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Kto nie zdąży tego zrobić w tym terminie będzie mógł dostarczyć swój wniosek do 9 czerwca, ale wówczas należne mu płatności będą pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek spersonalizowany. Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2017 r. można pobrać także z portalu internetowego Agencji.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 33

 
 
 
 
lasowiacka.jpglgr.jpgnatura2000.jpgngo.jpgppwow.jpgprow.jpgz.jpg

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Bojanów
37-433 Bojanów, ul. Parkowa 5

 • tel. (+48 15) 87 08 324,326
 • fax. (+48 15) 87 08 326 w. 40
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz także

logo_BIPlogo_dz_urzedowylogo_dz_ustawlogo_monitor